logo

showcase image

خدمات آموزشی و نرم افزاری

بخش خدمات آموزشی و نرم افزاری تارا فرآیند تهران، ارائه دهنده خدمات نرم افزاری در زمینه-های مختلف فعالیت شرکت بر اساس نیاز متقاضیان در قالب برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی صرف نظر از وسعت و پیچیدگی سازمانی آنها می باشد که در قالب موارد زیر، اشاره شده است.
i. آموزش شبیه سازی و طراحی واحدهای فرآیندی به صورت پایا با استفاده از پکیجهای نرم افزاری:
Aspen plus
Aspen HYSYS
Pro ΙΙ
PROMAX
UniSim
CHEMCAD
VMGSim
DWSim
ii. آموزش شبیه سازی و طراحی واحدهای فرآیندی به صورت دینامیک با استفاده از پکیجهای نرم افزاری:
Aspen plus Dynamic
Aspen HSYS Dynamic
DynSim
UniSim Dynamics
VMGSim Dynamics
iii. آموزش شبیه سازی فرآیندهای پالایش نفت در حالت پایا و پویا با استفاده از پکیج نرم افزاری:
Petro-Sim
iv. آموزش شبیه سازی فرآیندهای دارویی، بیوتکنولوژی، تصفیه پساب و ... با استفاده از پکیج نرم افزاری:
SuperPro Designer
v. آموزش شبیه سازی و طراحی انواع مبدلهای حرارتی با استفاده از پکیجهای نرم افزاری :
Aspen Exchanger Design and Rating (EDR)
HTRI
vi. آموزش شبیه سازی فرآیندهای پلیمری با استفاده از پکیج نرم افزاری
Aspen polymer Plus
vii. آموزش شبیه سازی و طراحی خطوط انتقال با استفاده از پکیجهای نرم افزاری:
PIPESIM
OLGA
PIPESYS
Pipe Phase
viii. آموزش مدلسازی و طراحی piping با استفاده از پکیج نرم افزاری
PDMS
ix. آموزش شبیه سازی و طراحی فرآیندهای جذب سطحی با استفاده از پکیج نرم افزاری:
Aspen Adsorption (ADSIM)
x. آموزش آنالیز پینچ شبکه مبدلهای حرارتی در دو سطح retrofit و Grass-root با استفاده از پکیجهای نرم افزاری:
Aspen Energy Analyzer
Hint
xi. آموزش ارزیابی اقتصادی واحدهای فرآیندی با استفاده از پکیجهای نرم افزاری:
Aspen Process Economic Analyzer
COMFAR
xii. آموزش شبیه سازی شبکه فلرها با استفاده از پکیج های نرم افزاری
FlareNet
Flaresim
xiii. آموزش شبیه سازی شبکه های تاسیسات جانبی(utility) با استفاده از پکیج نرم افزاری
Aspen Utility Planner
xv. آموزش طراحی و تجزیه و تحلیل مخازن ذخیره‌ و ارزیابی مخازن موجود با استفاده از پکیج نرم افزاری
Intergraph TANK
xvi. آموزش مدل سازی و شبیه سازی هیدرودینامیک تجهیزات فرآیندی با استفاده از پکیج-های نرم افزاری
COMSOL
ANSYS/FLUENT
xvii. آموزش نقشه کشی با استفاده از پکیج های نرم افزاری
AutoCAD
REVIT
xviii. آموزش کد نویسی با استفاده از پکیج های نرم افزاری
MATLAB
C++
FORTRAN