:
showcase image

بازیابی بهینه حرارت در واحدهای فرآیندی: فرصت هایی برای بهبود بازده انرژی و عملکرد محیطی

مقدمه

بازیابی حرارت یک عمل مفید و سود ده در فرآیندهای صنعتی است. در نظر گرفتن حالت های مختلف بازیابی حرارت به عنوان یک مرحله استاندارد در طراحی فرآیندها در نظر گرفته می شود. اگرچه تجربه استفاده از تکنولوژی های انتگراسیون حرارتی در تعدادی از فرآیندهای صنعتی به وسیله گروه سیستم های بهینه سازی در CanmetEnergy و دیگران (جدول زیر را ببینید)، نشان می دهد که هنوز پتانسیل قابل توجهی برای بهبود بازدهی انرژی با استفاده از پروژه های بازیابی حرارت وجود دارد.
انتگراسیون حرارتی (گاهی مواقع به صورت آنالیز پینچ تعریف می شود) یک روش سیستماتیک برای آنالیز و فهم جریان های انرژی درون فرآیندهای صنعتی با دید کلی به جای تمرکز بر یک تجهیز خاص می باشد. کاربرد درست و اصلی این ابزارها و روش ها می باشد که می توان برای بهبود بازدهی انرژی و کاهش هزینه انرژی به همراه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف آب از آن استفاده کرد.