:
showcase image

شبیه سازی چیست؟

در متن زیر مقدمه ای با مضمون تعاریف و مفاهیم کلی که لازمه انجام هر شبیه سازی با نرم افزار می باشد آشنا می شو یم.
تعریف عمومی شبیه سازی:
در تعاریف مدل آمده است:
نسخه ای مجازی از واقعیت
تصویری از واقعیت، از نقطه نظری به خصوص
شبیه سازی، یک مدل با عملکرد صحیح بخشی از یک سیستم یا به عبارت دیگر به معنای اقدام یا تقلید از یک وضعیت واقعی یا احتمالی زندگی یا واقعه ای برای یافتن دلیل وقایع گذشته (مانند تصادف) یا پیش بینی اثرات بعدی (پیامدها) شرایط یا عوامل فرضی است. شبیه سازی ممکن است به طرق زیر ارائه شود:
1- حل مجموعه ای از معادلات (یک مدل ریاضی)
2- ساختن یک مدل فیزیکی (مقیاس)
3- تمرین مرحله ای
4- بازی (مانند بازی های جنگی) یا یک مدل گرافیکی کامپیوتری (مانند نمودار جریان متحرک)
شبیه سازی ابزار بسیار مفیدی است که آزمایش را بدون در معرض خطر قرار گرفتن، امکان پذیر می کند. شبیه سازی ها ساده شده واقعیت ها هستند که مفروضات اصلی یک واقعیت را در برمی گیرند.

انواع شبیه سازی ها:
شبیه ساز یک وسیله، برنامه کامپیوتری یا سیستم است که شبیه سازی را نمایش می دهد. سه نوع شبیه سازی متداول وجود دارد:
1- LIVE: شبیه سازی شامل مردم واقعی است که با سیستم های واقعی کار می کنند.
• افراد یا گروه ها را درگیر کند
• ممکن است از تجهیزات واقعی استفاده کند
• باید زمینه مشابه عملیات را فراهم کند
• باید نزدیک به وضعیت واقعی فعالیت باشد
2- VIRTUAL: شبیه سازی شامل افراد واقعی هست که با سیستم های شبیه ساز کار می کنند. در واقع شبیه سازی های مجازی انسان ها را هسته خود قرار می دهد (HITL مدل سازی و شبیه سازی است که برای راه اندازی به انسان نیاز دارد) با تمرین کردن:
• مهارت کنترل کردن موتور (پرواز با هواپیما و ... )
• مهارت تصمیم گیری (متعهد کردن منابع کنترل آتش برای عملیات و ...)
• مهارت ارتباط برقرارکردن (عضویت در تیم ها و ...)
3- CONSTRUCTIVE: شبیه سازی که شامل افراد شبیه سازی شده ای است که با سیستم های شبیه سازی کار می کنند. افراد واقعی می توانند محرک باشند ( ورودی ها را ایجاد کنند) اما در تعیین نتایج نقش ندارند. ساختار شبیه سازی این توانایی را دارد که:
• تجزیه و تحلیل مفاهیم
• پیش بینی نتایج احتمالی
• تحت فشار قراردادن سازمان های بزرگ
• اندازه گیری
• تولید آمار و ارقام
• انجام تجزیه و تحلیل

About Images