:
showcase image

واحد آروماتیک

تولید آروماتیک ها
منابعی مختلفی برای آروماتیک ها وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: کراکینگ بخار هیدروکربن ها، ریفورمینگ کاتالیستی، هیدرودی آلکیلاسیون و … . معمول ترین راه برای تولید این ترکیبات آروماتیک استفاده از ریفورمینگ کاتالیستی است، در ادامه به این واحد و نحوه انجام فرآیند تولید آروماتیک ها خواهیم پرداخت.
واحد کراکینگ کاتالیزوری دو محصول عمده تولید می کند: 1- آروماتیک های گرانبها ( بنزن، زایلن و تولوئن) 2- بنزین با عدد اکتان بالا
شرح فرآیند
خوراک واحد کراکینگ کاتالیستی نفتای بدست آمده از تقطیر اتمسفری نفت خام است. این برش برج تقظیر حاوی هیدروکربن های C6 تا C10 هستند که شامل ترکیبات پارافینی، نفتنی و آروماتیکی می شوند. تولید ترکیبات آروماتیک در واحدهای پتروشیمی انجام می گیرند که خوراک مورد نیاز خود را از پالایشگاههای نفت خام تامین می کنند.
موارد مهم در فرآیند ریفورمینگ کاتالیستی شامل آماده سازی خوراک، کنترل دما، واکنش در ریفورمر و بازیابی محصول است، دونوع ریفورمر برای این کار وجود دارد که عبارتند از semi regeneration و nonregeneration cyclic moving bed، برای انتخاب راکتور نیز می توان از دو نوع راکتور با جریان شعاعی (radial flow) و راکتور با جریان محوری (axial flow) انتخاب کرد.
واکنش ها و واحدهای فرآیند ریفورمینگ کاتالیستی
واکنش هایی که در این واحد اتفاق می افتند عبارتند از: هیدروژن زدایی، حلقوی شدن، ایزومریزاسیون، هیدروکراکینگ و هیدرو آلکیلاسیون.
واحدهای اصلی این بخش عبارتند از:
• واحد پیش درمان (Pretreatment) نفتای سنگین
• ریفورمینگ کاتالیستی
• واحد جداسازی BTX
• واحد جداسازی زایلن ( در این واحد اورتو زایلن از دو زایلن دیگر جدا می شود)
• جداسازی پارازایلن و اورتو زایلن از یکدیگر با استفاده از کریستالیزاسیون و یا جذب