:

شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد تولید بوتا دی ان پتروشیمی بندرامام

در این پروژه که حاصل همکاری دانشگاه تهران و اعضای شرکت تارا فرآیند تهران بوده، شبیه سازی یکپارچه واحد بوتادی ان پتروشیمی بندر امام در دو حالت استاتیک و دینامیک انجام گرفت. یکی از چالش های اساسی این پروژه، به دست آوردن ضرایب ترمودینامیکی ماده NMP که به عنوان حلال واحد استفاده می شود، بود که این مساله با استفاده از داده های آزمایشگاهی و به دست آوردن ضرایب ترمودینامیکی با استفاده از الگوریتم های محاسباتی در میط کد نویسی MATLAB صورت گرفت. شبیه سازی مکانیکال تمامی تجهیزات از جمله برج های جذب و دفع و تقطیر و هم چنین تمام مبدل های حرارتی پوسته و لوله و صفحه ای و بررسی هیدرولیک تمامی برج های جذب و تقطیر نیز بخشی از خدمات پروژه بود. شبیه سازی دینامیک هر کدام از واحدهای مستقل فرآیندی در حالت دینامیک و Tune کردن تمامی کنترلر ها نیز بخشی از خدمات پروژه بود. بررسی موردی تمامی برج های تقطیر جهت بهینه سازی میزان مصرف یوتیلیتی (بخار و آب خنک کننده) و تعیین میزان بهینه رفلاکس برج ها نیز صورت گرفت. هم چنین برخی از گلوگاه های واحد که توسط کارشناسان شرکت فرساشیمی شناسایی شده بودند و قابلیت بررسی با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز داشت، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای علمی و عملی لازم در جهت بهبود مشکلات ارائه شد.

About Images