:
showcase image

تولید بوتادی ان

فرآیند استخراج بوتادی ان از 4 قسمت اساسی تشکیل می شود:
• آماده سازی خوراک و تقطیر استخراجی
• تقطیر معمول
• گاز زدایی از حلال
• بازیابی حلال
ورودی این واحد شامل دو خوراک Aو B می باشد. خوراک B یک جریان برگشتی از واحد استایرن شامل استایرن و عمدتا 3و1-بوتادی ان واکنش نداده و مقدار کمی اکسیژن می باشد. خوراک A که به طور عمده از مخلوط هیدروکربن های چهار کربنه(C4) تشکیل شده به عنوان خوراک اصلی فرآیند می باشد.
قبل از هرگونه عملیات نیاز است تا استایرن و اکسیژن موجود در خوراک B از آن جدا شده بدین منظور این جریان را وارد برج precut کرده و جریان گازی شکل شامل اکسیژن شامل محصول بالای برج vent شده و استایرن ها و 4-وینیل سیکلوهگزان از پایین برج خارج می شود. جریان جانبی خروجی از قسمت بالایی برج که شامل 3و1-بوتادی ا ن و مقدار کمی از C4 ها، از برج خارج شده و پس از اختلاط با خوراک A و با عبور از تبخیر کننده وارد بخش جداسازی می شود از آنجا که جریان حاصل مخلوطی از هیدروکربن های چهار کربنه بوده و اختلاف نقطه جوش آنها کم بوده است برای جداسازی محصول اصلی واحد(3و1-بوتادی ا ن ) از جریان C4 ها نمی توان از روش های رایج تقطیر استفاده کرد لذا از تقطیر استخراجی استفاده می کنیم.