:
showcase image

واحد اتیلن دی کلراید

یکی از صاحبان دانش این فرآیند شرکت TOSO H(Toyo Soda) ژاپن و متشکل از بخش های مندرج در نمودار ذیل می باشد. خوراک واحد مذکور، گاز کلر تولیدی واحد کلرآلکالی و اتیلن واحد الفین، به ترتیب به میزان 5/27 تن و 8/10 تن در ساعت استکه به صورت محلول در مایع EDC گردشی راکتور DC واکنش داده و تولید EDC می نماید.
EDC خروجی از بخش سنتز، ابتدا در بخش شستشو ، با آب و محلول سود سوزآور 6% شسته می شود و سپس برای آب زدایی و خالص سازی به بخش مربوطه فرستاده می شود و در نهایت EDC با خلوص 7/99% به بخش مخازن ذخیره محصول EDC ارسال می گردد.