:
showcase image

واحد مونو اتیلن گلایکول

واحد فرآیندی تولید MEG پتروشیمی فرسا شیمی به دو بخش اتیلن اکساید و مونو اتیلن گلایکول تقسیم می-شود که شرح هر بخش به صورت اجمالی در زیر آورده شده است:
واحد اتیلن اکساید ( EO)
اتیلن و اکسیژن ورودی به واحد پس از اختلاط با یکدیگر، وارد راکتور تولید اتیلن اکساید شده که در آن اتیلن اکساید به عنوان محصول اصلی و کربن دی اکسید و آب به عنوان محصولات جانبی واکنش ها تولید می شوند. جریان خروجی از راکتور پس از تبادل حرارت با جریان خوراک ورودی به راکتور به قسمت بازیافت اتیلن اکساید فرستاده می شود تا در برج اول، اتیلن اکساید از مخلوط گازی وارد حلال فاز مایع (Absorbent) شده و سپس حلال غنی از اتیلن اکساید، پس از تبادل حرارت با خوراک ورودی به برج، وارد برج احیا (Stripper) شده و حلال بازیافت می‌شود. در برج دفع، اتیلن اکساید از حلال خارج شده و به واحد Light End Removal فرستاده می‌شود. حلال بازیافت شده پس از تبادل حرارت در ریبویلر برج LE به برج جذب باز می‌گردد. گاز خروجی از برج جذب که عاری از EO است به واحد حذف کربن دی اکسید فرستاده می‌شود و در آنجا در دو برج جذب کربن دی اکسید و احیای حلال، کربن دی اکسید جدا شده و گاز تصفیه شده به ابتدای فرآیند (قبل از راکتورهای اتیلن اکساید) فرستاده می‌شود.