:

خدمات مشاوره ای HAZOP در پتروشیمی مهر

پس از بررسی HAZOP در پتروشیمی مهر همچنان برخی موارد دارای ابهام بوده و نیاز به بررسی مجدد داشتند. بررسی و محاسبات مجدد این موارد توسط شرکت تارا فرآیند تهران انجام شده است.
از جمله موارد مورد بررسی می توان به محاسبه مجدد میزان دبی گاز عبوری از Vent درام ها و مخازن اشاره کرد. محاسبات سایز Vent درام ها و مخازن به جهت اطمینان حاصل کردن از سایز درست دریچه های Vent جهت خروج حجم اضافی گاز ایجاد شده در شرایط آتش سوزی به جهت جلوگیری از افزایش فشار این تجهیزات بوده است.
مورد دیگر بررسی و محاسبه مجدد سایز PSV های موجود در سایت پتروشیمی مهر به جهت اطمینان حاصل کردن از کارایی صحیح آن ها و جلوگیری از افزایش فشار زیاد تجهیز بوده است.

About Images