:
showcase image

واحد پلی اتیلن سنگین

این فرایند با استفاده از پلیمریزاسیون دوغابی و سه راکتور متوالی انجام می گردد. پشت سرهم بودن و نظم واکنش های صورت گرفته باعث تولید انواع پلی اتیلن با کیفیت بالا می گردد.فرایند پلیمری شدن توسط یک واسطه مانند ان هگزان که وظیفه یکنواخت کردن را در کنار کاتالیست بسیار فعال زیگلر ناتا را دارد انجام می گردد.
هیچگونه غیر فعال کردن یا زدودن کاتالیست نیاز نمی باشد زیرا مقدار بسیار ناچیزی از کاتالیست در پلیمر باقی می ماند.
شرح فرایند
برای تولید HDPE کاتالیست،واسطه یکنواخت کننده و هیدروژن به راکتور شماره یک وارد می شوند تا اولین مرحله فرایند پلیمریزاسیون اتفاق بیوفتد.
مرحله دوم و سوم پلیمریزاسیون تحت شرایط متفاوتی برای هرکدام از راکتورها انجام می شود.به راکتورهای 2 و 3 کاتالیست تزریق نمی شود و فقط اتیلن و بوتن و واسطه یکنواخت کننده به آنها بعنوان خوراک وارد می گردد.شرایط انجام واکنش در راکتورها به صورت متناوب به منظور رسیدن به خلوص بالای HDPE کنترل می شود.در اخر محلول دوغابی HDPE خارج شده از راکتور سوم به سانتریفیوژ وارد می شود و پلیمر از واسط یکنواخت کننده جدا می گردد.پلیمری که حاوی هگزان باقی مانده از مراحل پیشین است در یک خشک کن بستر سیال و بعد ازآن توسط تجهیزات پودر کننده اضافه های کاتالیست جدا می گردد.(7)
پودر بدست آمده توسط قسمت اکستروژن به شکل دانه های جامد پلیمر درآمده و به واحد بسته بندی و ذخیره ارسال می شوند.