:
showcase image

واحد جداسازی (NGL)

هدف این واحد تولید پروپان، بوتان و C5+ می باشد. مشخصات خوراک ورودیC3+ ، ازواحد ۱۰۵ با فشارbarg ۸/۲۱ و دمای C 93 و محصولات ، پروپان به واحد ۱۱۴ ، بوتان به واحد ۱۱۵ وC5+ به واحد ۱۰۳ و ۱۱۰ می باشد.
این واحد مکانی است که در آن پروپان مایع ، بوتان مایع و C5+ بوسیله عمل تقطیر در دو برج تقطیر جداسازی می شوند. C5+ جداشده با میعانات گازی واحد 103 مخلوط و بوتان و پروپان شیرین شده صادر خواهد شد. برای هر فاز یک واحد طراحی شده است.
این واحد شامل دو بخش عمده برج پروپان ( Depropanizer ) وبرج بوتان ( Debutanizer ) می باشد.
به سبب اختلاف فشاربخارهای اجزا مختلف C3+ ، از حرارت برای جداسازی آنها استفاده می شود. خوراک ورودی این واحد از واحدهای ۱۰۵ می باشد که وارد سینی ۲۱ برج پروپان (شامل سی و دو سینی) می شود. این برج به یک درام رفلاکس (Reflux drum) و یک ریبویلر ( reboiler ) تجهیز شده است. دمای پایین این برج C138 و فشار پایین برج barg6/21 و فشار و دمای بالای برج به ترتیب barg 3/21 و C5/62 است . درریبویلر از بخار با فشار پایین برای گرم کردن استفاده می شود. گاز پروپان از بالای برج خارج شده و در خنک کننده هوایی ( Air cooler ) پروپان مایع شده و وارد درام رفلاکس می شود. از این درام به منظور خلوص محصول استفاده می شود. از پایین این برج C4+ به برج بوتان داده می شود و از طریق سینی ۱۷ ( دارای ۲۸ سینی ) وارد این برج می شود. و بقیه عملیات مثل برج قبلی می باشد. قابل ذکر است که از بالای این برج بوتان و از پایین آن C5+ گرفته شده و به واحدهای پایین دستی فرستاده می شود. دمای پایین برج بوتان ، C130 و دمای بالای برج C5/62 و فشارها به ترتیب barg 2/7 وbarg ۷/۵ می باشد . C5+ نیز در خنک کننده هوایی تا C60 خنک شده و سپس به واحد ۱۰۳ فرستاده می شود. بوتان نیز توسط آب دریا تا C40 خنک می شود .