:
showcase image

واحد شیرین سازی گاز

گاز ترشی که به صورت خوراک پالایشگاه از تاسیسات سرچاهی دریافت می شود، ترکیبات اسیدی مختلفی از جمله سولفید هیدروژن، کربن دی اکسید، COS و مرکاپتان ها را به همراه خود دارد. هدف از عملیات این واحد، جداسازی این گاز ها از گاز ترش دریافت شده از واحد سیلابه گیر و گازهای به دست آمده ازواحد تثبیت میعانات گازی است. این واحد شامل سه بخش جداسازی، جذب و احیا است. گازی که عمل شیرین سازی بر روی آن انجام شده است، وارد بخش نم زدایی می شود. محصول فرعی این واحد گاز ترش است که برای انجام عملیات فرآوری به واحد بازیافت گوگرد ارسال می شود.
در بخش جداسازی گاز ترش دریافت شده از جدا کننده ها وارد یک جداکننده سه مرحله ای می شود تا توده مایعات و لجن هایی که به همراه گاز هستند، جدا شوند. علاوه بر این، ذرات جامد ناشی از خوردگی در مسیر و یا ذراتی که در عملیات حفاری وارد گاز شده اند، در این قسمت جدا می شوند. پس از حذف توده های مایع و ذرات جامد احتمالی، گاز ترش با محلول آمین تماس داده می شود. این عمل در فشار بالا انجام می گیرد و سبب جذب گاز H2S و مقدار CO2 به محلول آمین و رسیدن آن به مقدار مجاز می شود. H2S و CO2 موجود در آمین به وسیله تماس غیر همسو با بخار جدا می شوند. احیای حرارتی، برای شکستن پیوند های بین مولکولی آمین با CO2 و H2O ضروری است.