:
showcase image

KPI چیست؟

KPIمتغیرهایی است که باید اندازه گیری یا محاسبه شوند. Key Parameters Indicator مجموعه ای مناسب از شاخص های عملکرد را مشخص کرده و مناطقی را که نیاز به توجه دارند را برجسته می کند.
Key Parameters Indicator چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد؟
* شواهد عینی از مسیر پیشرفت در جهت دستیابی به یک نتیجه مطلوب را فراهم میاورد.
* اقداماتی که باید انجام شوند تا به تصمیم گیری بهتر کمک کنند را شناسایی می کند.
* مقدار تغییر عملکرد را در طول زمان نمایش می دهد.
* میزان کارایی، اثربخشی، کیفیت، مدت زمان، رفتار، میزان مصارف انرژی، مشخص کننده تجهیزات بارز مصرف انرژی و ... را نمایش می دهد.
* بین شاخص های پیشرو و عقب مانده متعادل است.
KPI انواع مختلفی دارد :
* ورودی ها: اطلاعاتی از مقدار، نوع و کیفیت منابع مصرف شده می دهد.
* فرآیند: بر روی کارایی، کیفیت فرآیندهایی که در تولید خروجی استفاده می شوند تمرکز دارد.
* خروجی ها: مقدار کاری که انجام شده و چیزی که تولید شده را نمایش می دهد.
* عواقب یا نتایج: بر روی دستاوردها یا تاثیرات آن ها تمرکز دارد.
* پروژه: پاسخگو وضعیت تحویل پروژه و پیشرفت نقاط قوت پروژه است.