:
showcase image

واحد پلی اتیلن سبک

خوراک ورودی به واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی بندر امام، اتیلن می باشد که از واحد الفین تامین می شود. این گاز ابتدا در مبدل E-1121 به وسیله آب خنک-کننده تا دمای 40 درجه سانتی گراد سرد می شود. این جریان برای افزایش فشار باید وارد کمپرسور ترکیبی (C-1101) شود اما قبل از آن وارد مخزن مکش(D-1101) می شود. جریان گاز خروجی از مخزن با دمای 40 درجه سانتی گراد و فشار 40 kg/cm2_g وارد کمپرسور ترکیبی می شود. کمپرسور ترکیبی شامل دو مرحله جهت افزایش فشار گاز اتیلن ورودی و سه مرحله جهت افزایش فشار flash gas برگشتی می باشد. در دو مرحله ابتدایی، خوراک اتیلن ابتدا تا فشار 93 kg/cm2_g و سپس تا فشار 260 kg/cm2_g افزایش می یابد. این جریان پس از عبور از after cooler و کاهش دما تا 40 درجه سانتی گراد و مخلوط شدن با جریان برگشتی از cold recycle separator ها و جریان modifier تزریقی وارد جداکننده مکش کمپرسور ثانویه(S-1102) می شود. پس از عبور از فیلتر، جریان گاز وارد کمپرسور دومرحله ای (C-1102) شده و در مرحله اول فشار آن تا1254 kg/cm2_g و در مرحله دوم تا 2461 kg/cm2_g افزایش می یابد.