:
showcase image

واحد وینیل کلراید مونومر

اتیلن تولیدی در واحد 400 (واحد الفین) در واحد 1000 (واحد اکسی کلریناسیون) با کلرید هیدروژن (HCl) در رآکتور اکسی کلریناسیون واکنش داده و اتیلن دی کلراید(EDC) تولید می شود. هم چنین در واحد 500 ( واحد کلریناسیون مستقیم ) نیز اتیلن با کلر واکنش داده و اتیلن دی کلراید تولید می شود. EDC تولیدی در این دو واحد به واحد 600 (واحد وینیل کلراید مونومر ) پمپ می شود. دراین واحد ابتدا با پیرولیز اتیلن دی کلراید، VCM و HCl تولید می شوند که به دلیل گرماگیر بودن آن، این واکنش در دو کوره صورت می گیرد. میزان انتخاب پذیری این واکنش نسبت به VCM بیش از 90 درصد و درصد تبدیل این واکنش حدود 50 درصد است. سپس جریان خروجی از کوره ها که شامل کلرید هیدروژن، وینیل کلراید و اتیلن دی کلراید واکنش نداده است بلافاصله برای سرد سازی وارد برج Quench می شود تا از تشکیل کک جلوگیری شود. سپس جریان خروجی از این برج وارد برج تقطیر شده تا کلرید هیدروژن جدا شود. HCl به دست آمده از بالای برج، برای تولید اتیلن دی کلراید به واحد 1000 بازگردانده می شود. مرحله بعدی خالص سازی وینیل کلراید مونومر است. محصول خروجی از پایین برج HCl وارد برج وینیل کلراید می شود. در این برج وینیل کلراید با درصد خلوص بالا به عنوان محصول از بالای برج خارج شده و به قسمت شست و شوی با محلول آب و کاستیک فرستاده می شود. آب وارد شده از واحد200و کاستیک وارد شده از واحد 300 (واحد تولید کلر و کاستیک) با یکدیگر مخلوط شده و پس از اختلاط با VCM ؛ در دو برج Caustic Scrubber شست و شو می دهیم تا HCl موجود در آن از بین رفته و خلوص محصول افزایش یابد. اما پس از جداسازی وینیل کلراید مونومر، مخلوط EDC و ناخالصی ها را ابتدا به Light Column و سپس به Heavy Boil Column فرستاده تا ناخالصی های تشکیل شده در مرحله کراکینگ را از EDC جدا کنیم. اتیلن دی کلراید خالص سازی شده به ابتدای فرآیند و قبل از مرحله کراکینگ recycle می شود.