:
showcase image

نم زدایی

هدف از ايـن واحـد آبزدايـي از گـاز مـي باشـد. ايـن كـار توسـط TEG انجـام مـي شـود Wet Gas ، بعــد از واحــد 101، بــه واحــد 105 فرســتاده شــده؛ توســط پروپــان، خنــك مــي شــود تــا بتــوان مقــداري از آب موجــود در گــاز را بــا ســرد كــردن جــداكرد. بعــد از آن در Knock out Drum واحــد ،105 آب كنــدانس شــده را جــدا مــي كننــد؛ آنگــاه گــاز را بــه واحــد 104 مــي فرســتند. در ابتــداي ورود، گــاز را از فيلتــر 104-F-101 كــه از نــوع Coalescer اســت؛ عبــور مــي دهنــد. در داخـل فيلتـر در مـسير ورود گـاز، يـك Deflector قـرار گرفتـه تـا باعـث ايجـاد انحـراف در مـسير گاز ورودي شـود. از طرفـي، گـاز در برخـورد بـا ايـن صـفحات بخـش اعظـم مايعـات خـود را از دسـت مي دهد. Deflector از برخورد مستقيم گـاز بـه ديـواره بـا سـرعت بـالا كـه باعـث آسـيب زدن مـي شـود، جلـوگيري مـي كنـد. اگـر سـطح مـايع درون آن كـم شـود، SDV خروجـي را مـي بنـدد تـا از خــروج گــاز بــه جــاي مــايع جلــوگيري كنــد. اگــر فــشار در فيلتــر بــالاتر از 82 barشــود؛ توســط PSV 0006 لاين ارسال به Flare باز مي شود و فشار كاهش يابد. گــاز پــس از خــروج از بــالاي فيلتــر، از پــايين بــرج Contactorبــه آن وارد مــي شــود.