:
showcase image

بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری

در روز پایانی رویداد پترولیوم تیکاف، جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری از شرکت های حاضر در این رویداد بازدید کردند. در روز چهرشنبه 27 آذر ماه، جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری با حضور در غرفه شرکت تارا فرآیند تهران، از آخرین آخرین محصول نرم افزاری شرکت تارافرآیند تهران که ایجاد کنترل مجازی در واحدهای صنعتی می باشد، بازدید نمودند.