:
showcase image

طراحی، مهندسی خرید، اجرا، نصب و راه اندازی پکیج ARS - پتروشیمی فرساشیمی

مقدمه

یکی از خوراک های ورودی به رآکتور تولید اتیلن اکساید که قلب واحد MEG می باشد جریان متانی است که از پتروشیمی جم تامین می شود. این جریان حاوی استیلن بوده که یکی از سموم کاتالیست رآکتور اتیلن اکساید می باشد. در این پروژه ابتدا به طراحی مفهومی حذف استیلن از جریان متان ورودی به واحد پرداخته شد و سپس مهندسی پایه انجام گرفته و در ادامه طراحی تفضیلی صورت خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است که پکیج اشاره شده کاملا حاصل کار تیم تحقیقاتی شرکت تارا فرآیند بوده و هیچ نمونه ای در سایر واحدهای داخلی و خارجی ندارد. در ادامه پروژه، مهندسی خرید و سپس ساخت پکیج در کارگاه شرکت تارا فرآیند تهران انجام شده و در نهایت پکیج مورد نظر در سایت پتروشیمی فرساشیمی نصب و راه اندازی خواهد شد.