:
showcase image
امکان سنجی، ارزیابی فنی اقتصادی و ارزیابی تکنولوژی جداسازی حلال از هیدروکربن های سنگین در یکی از پتروشیمی های جنوب کشور

با توجه به مشکلات تامین این حلال در پتروشیمی به وسیله تانکرها و از سویی دیگر هزینه نسبتا زیاد این ماده، هدر رفت، هدایت آن به سمت فلر و عدم بازیابی آن، چالش اصلی این واحد می باشد. یکی دیگر از مشکلات اصلی این واحد، جداسازی حلال از هیدروکربن های سنگین این پتروشیمی می باشد. به همین جهت در گام نخست شناسایی جریان های شامل حلال ارسالی به سمت فلر صورت پذیرفت. روش ها و تکنولوژی های مختلف بازیابی حلال عبارتند از:
جداسازی با حلال
استفاده از روش جذب سطحی
استفاده از تکنولوژی غشا
استفاده از سیکل تبرید
استفاده از برج تقطیر
استفاده از ترکیب دو روش سیکل تبرید و روش جداسازی با حلال برای بازدهی بالا
استفاده از ترکیب دو روش سیکل تبرید و روش تقطیر برای بازدهی بالا
این روش ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از محاسبات اقتصادی، با توجه به شرایط و امکانات این پتروشیمی روش برگزیده انتخاب و به تایید کارشناسان فنی آن شرکت رسید.
از دید فنی با وجود بکر بودن ایده و عدم وجود طرح مشابه در داخل و خارج از کشور، این پکیج به طور کامل قابل اجرا بوده و دو نیاز مطرح شده این پتروشیمی را مرتفع می سازد. قابل ذکر است شرایط هیدرولیک و رژیم جریان گاز ارسالی به سمت فلر به دلیل وجود حلال عامل پیچیدگی طراحی این پکیج بوده و شرکت تارا فرآیند تهران با دانش فنی خود این پیچیدگی را در طراحی در نظر گرفته است.