:
showcase image

شبیه سازی استاتیک و دینامیک و ارزیابی گلوگاه های موجود واحد تولید اتیلن گلایکول پتروشیمی فرساشیمی

در این پروژه که حاصل همکاری دانشگاه تهران و اعضای شرکت تارا فرآیند تهران بوده، شبیه سازی یکپارچه واحد تولید اتیلن گلایکول پتروشیمی فرساشیمی در دو حالت استاتیک و دینامیک صورت پذیرفت. یکی از چالش های مهم و اساسی این پروژه، شبیه سازی راکتور تولید اتیلن اکساید که یکی از پیچیده ترین تجهیزات فرآیندی صنعت پتروشیمی می باشد، بود که با ابتکاری نو و تلفیقی از ابزارهای مختلف در نرم افزار شبیه ساز با بالاترین دقت، شبیه سازی شد. از دیگر چالش های این پروژه، شبیه سازی تجهیزات پیچیده ای هم چون Knock back condensers و رآکتور تولید اتیلن گلایکول می باشد. از دیگر چالش های این پروژه شبیه سازی شبکه Utility تولید و مصرف بخار می باشد که با بالاترین دقت و در نهایت صحت صورت پذیرفت. شبیه سازی مکانیکال تمامی تجهیزات از جمله برج های جذب و دفع و تقطیر و هم چنین تمام مبدل های حرارتی پوسته و لوله و صفحه ای و بررسی هیدرولیک تمامی برج های جذب و تقطیر نیز بخشی از خدمات پروژه بود. شبیه سازی دینامیک هر کدام از واحدهای مستقل فرآیندی در حالت دینامیک و Tune کردن تمامی کنترلر ها نیز بخشی از خدمات پروژه بود. بررسی موردی تمامی برج های تقطیر جهت بهینه سازی میزان مصرف یوتیلیتی (بخار و آب خنک کننده) و تعیین میزان بهینه رفلاکس برج ها نیز صورت گرفت. هم چنین تمامی گلوگاه های واحد که توسط کارشناسان شرکت فرساشیمی شناسایی شده بودند و قابلیت بررسی با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز داشت، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای علمی و عملی لازم در جهت بهبود مشکلات ارائه شد.