:
showcase image

واحد پلی وینیل کلراید (PVC)

ابتدا محلول آبی مواد سوسپانس کننده جهت فرآیند تولید PVC به روش سوسپانسیون، آماده سازی و سپس همراه با مونومر وینیل کلراید و سایر مواد موردنیاز، طبق دستورعمل های مشخصی به راکتورهای پلیمریزاسیون تزریق می گردد. پس از انجام این عمل، برای جداسازی مونومر وینیل کلراید که واکنش نداده، سوسپانسیون پی وی سی به بخش گاز زدایی ارسال می شود. آن گاه سوسپانسیون خروجی از بخش گاززدایی، خشک شده و پودر PVC برای بسته بندی به بخش مربوطه ارسال شده و در پاکت های مخصوص بسته بندی می شود.
مونومرهای واکنش نداده در مخزنی جمع آوری و مجددا همراه خوراک تازه دریافتی، استفاده می شوند.