اخبار

حضور شرکت تارا فرآیند تهران در رویداد پترولیوم تیکاف

بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری

بازدید وزیر محترم نفت، جناب آقای مهندس زنگنه از غرفه شرکت تارا فرآیند تهران

برگزاری دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مقدماتی در شرکت ناموران

درخواست همکاری

دوره آموزش مقدماتی Aspen Hysys Dynamics